دبیرستان نمونه دولتی شهدای هسته ای لردگان این وبلاگ را برای دسترسی سریع دانش آموزان ساخته شده است و همچنین کارها و مراسمات مدرسه را برای اطلاع رسانی در وبلاگ قرار میدهیم nemoone@chmail.ir 34441733 http://nemooneschool.mihanblog.com 2018-12-11T19:11:56+01:00 text/html 2016-06-09T13:37:16+01:00 nemooneschool.mihanblog.com lor admin تصاویری از دانش آموزان سال اولی مدرسه http://nemooneschool.mihanblog.com/post/115 <div align="center">به نام خداوند هستی<br><div align="right"><br><div align="center">تصاویری از دانش آموزان سال اول مدرسه که 3 سال تمام در مدرسه درس خواندن و امسال سال آخر آنها بود<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8255070468/photo_2016_06_08_22_27_50.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8255070468/photo_2016_06_08_22_27_50.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="358" hspace="0" vspace="0" width="639"></a><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8255070400/photo_2016_06_08_22_25_51.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8255070400/photo_2016_06_08_22_25_51.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="478" hspace="0" vspace="0" width="638"></a><br> </div></div></div> text/html 2016-03-06T12:56:22+01:00 nemooneschool.mihanblog.com نمونه شهدای هسته ای تغییر آدرس http://nemooneschool.mihanblog.com/post/114 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:7.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به دستور آموزش پرورش لردگان تمامی وبلاگ های متصل<b><i><span style="color:red"> <font color="#000000">دبیرستان نمونه دولتی شهدای هسته ای لردگان</font></span></i></b> به&nbsp; <span style="mso-spacerun:yes"></span></span><a href="http://shohadah.chblordegan.ir/" target="" title=""><b><i><u><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:red">shohadah.chblordegan.</span></u></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:red">ir</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red"><span dir="RTL"></span></span></b></a><a href="http://shohadah.chblordegan.ir/" target="" title=""><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red"><span dir="RTL"></span></span></b></a><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red">&nbsp; </span></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span lang="FA">تغییر کرده اند</span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2016-02-19T17:47:32+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی برگزاری آزمون نوین مشاوره http://nemooneschool.mihanblog.com/post/113 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8239680768/MOSHAVER_01.gif" alt="" height="261" width="348"><br><br></div> text/html 2016-02-17T17:44:54+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی جشن ۲۲ بهمن http://nemooneschool.mihanblog.com/post/112 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8239676568/FAJR_040.gif" alt="" height="332" width="445"></div><div align="center"><div class="posttitle"> <br><p>جشن انقلاب در مدرسه برگزار گردید .در این جشن که با حضور ریاست محترم آموزش و پرورش و چند تن از همراهان وی بود از دانش آموزان برتر علمی و قرآنی و ورزشی تقدیر و تشکر گردید.</p> </div></div> text/html 2016-02-11T15:21:06+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ http://nemooneschool.mihanblog.com/post/111 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8238301476/fajr_044.gif" alt=""></div> text/html 2016-02-11T07:25:59+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی رادیو صبحگاه (دهه فجر) http://nemooneschool.mihanblog.com/post/110 <div align="center"><div class="posttitle"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8238137750/fajr_040.gif" alt="" height="241" width="322"> </div></div> text/html 2016-02-09T10:25:11+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی صبحگاه مشترک ( زنگ اقتدار هسته ای) http://nemooneschool.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237813868/fajr_035.gif" alt="" height="258" width="342"><br><div align="right"><p>امروز ۱۹ بهمن صبحگاه مشترک با دبیرستان شاهد با عنوان اقتدار هسته ای و با حضور مسئولین در دبیرستان نمونه شهدای هسته ای لردگان برگزار گردید.</p></div></div> text/html 2016-02-08T18:10:06+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی مسابقات طناب کشی به مناسبت دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/108 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237744884/fajr_016.gif" height="303" width="406"><br><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">مسابقه طناب کشی به مناسبت دهه فجر در دبیرستان نمونه شهدای هسته ای لردگان برگزار گردید.</span><br class="Apple-interchange-newline"></div></div> text/html 2016-02-08T18:08:14+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی بیعت دانش آموزان با آرمان های امام (ره) و انقلاب http://nemooneschool.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237747592/fajr_027.gif" height="276" width="207"><br><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانش آموزان در ایام الله دهه فجر میثاق نامه بیعت با آرمان های انقلاب را امضاء نمودند.</span><br class="Apple-interchange-newline"></div></div> text/html 2016-02-08T13:48:41+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی اجرای طرح مدام در مدرسه 2 http://nemooneschool.mihanblog.com/post/106 <div align="center"><strong><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><br>طرح <span style="color: rgb(0, 0, 255);">م</span><span style="color: rgb(0, 51, 0);">د</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ا</span><span style="color: rgb(204, 51, 0);">م<br><br></span></font></strong><strong><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(204, 51, 0);"></span></font></strong></div><div align="center"><strong><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(204, 51, 0);"></span></font></strong><strong><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">مشاركت</span> <span style="color: rgb(0, 51, 0);">دانش آموزان</span> در <span style="color: rgb(255, 0, 0);">اداره امور اداری و آموزشی</span> <span style="color: rgb(204, 51, 0);">مدرسه<br><br></span></font></strong><strong><font size="4"><span style="color: rgb(204, 51, 0);"></span></font></strong></div><strong><font size="4"><span style="color: rgb(204, 51, 0);"></span></font></strong>در راستای اجرای دستورالعمل طرح های پنجگانه مرحله اول طرح مدام در مدرسه دبیرستان نمونه دولتی شهدای هسته ای لردگان در تارخ93/10/19 برگزار شد . <p>&nbsp;با اجرای طرح مدام دانش آموزان در فعالیت های آموزشی ، پرورشی و اداری مدارس راهنمایی مشارکت می نمایند . این طرح باعث تفویت اعتماد به نفس ، خود باوری و مسئولیت پذیری دانش آموزان گردیده و زمینه مشارکت بیشتر آنان را در امور مدرسه فراهم می آورد .</p><p>تصاویری از طرح را در گالری تصاویر ببینید .</p><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237806568/modam_020.gif" alt="" height="304" width="406"></p> text/html 2016-02-06T17:43:21+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی نمایشگاه آثار هنری دانش آموران به مناسبت دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8237408142/fajr_01.gif" alt="" height="317" width="237"><br><br><div align="right"><p>به مناسبت دهه مبارکه فجر نمایشگاهی از آثار دانش آموزان در مدرسه برگزار شد .از همه کسانی که در برپایی این نمایشگاه زحمت کشیدند خصوصا آقای ابراهیم محمدی(دبیر محترم فرهنگ و هنر) تقدیر و تشکر می نماییم.</p></div></div> text/html 2016-02-06T17:39:53+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی مسابقات PES 2016 به مناسبت دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><div class="posttitle"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8237414818/images_1_.jpg" alt="" height="206" width="379"><br><br><div align="right"><p>به مناسبت دهه فجر مسابقات فوتبال رایانه ایPES2016 در دبیرستان نمونه شهدای هسته ای برگزار گردید.</p><p>در این مسابقه که ۷۴ نفر شرکت کردند دانش آموزان &nbsp;در ۶ گروه به رقابت پرداختند.</p></div> </div></div> text/html 2016-02-05T18:40:31+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی درخشش دانش آموزان مدرسه در مسابقات قرآن و عترت شهرستان http://nemooneschool.mihanblog.com/post/103 <p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237198284/1.gif" alt="" height="182" width="326"></p> <p>دانش آموزان دبیرستان نمونه شهدای هسته ای در مسابقات قرآن و عترت شهرستان لردگان خوش درخشیدند.</p><div align="right"> از ۲۳ نفر شرکت کننده در مسابقات قرآن و عترت ۲۲ نفر رتبه کسب کردند که ۱۴ نفر رتبه اول را به دست آوردند که همین جا به دانش آموزان تبریک عرض می نماییم </div> text/html 2016-02-05T18:38:43+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی نواختن زنگ انقلاب http://nemooneschool.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8237192392/FAJR_007.gif" alt="" height="260" width="347"><br><p>در روز ۱۲ بهمن زنگ انقلاب در مدرسه به صدا درآمد.</p><br></div> text/html 2016-02-03T11:13:12+01:00 nemooneschool.mihanblog.com آرش جلیل طهماسبی دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/101 <div align="center"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.aviny.com/voice/enghelab/swf/p_bahmane_khonin_javidan.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="170" width="140"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.aviny.com/voice/enghelab/swf/p_2%20ragbare_mosalsalha%20%282%29.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Adobe Flash Player" height="170" width="140"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.aviny.com/voice/enghelab/swf/p_boye_gole-sosan.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Adobe Flash Player" height="170" width="140"><br></div><div align="center"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.aviny.com/voice/enghelab/swf/p_sobhe_pirozi.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Adobe Flash Player" height="170" width="140"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.aviny.com/voice/enghelab/swf/p_6_be_laleye_dar_khon.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Adobe Flash Player" height="170" width="140"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.aviny.com/voice/enghelab/swf/p_amrika_amrika.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Adobe Flash Player" height="170" width="140"></div> text/html 2016-02-02T13:34:31+01:00 nemooneschool.mihanblog.com آرش جلیل طهماسبی فرهنگ وهنر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/96 تصاویر هنری:<div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2TLj6SmefU_BQAw82XfBFprN6nfjZtZ5eROUffkrf1E4aA9dn8Q" alt="Image result for ‫تصاویر هنری زیبا‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnGMUVBl612qBgHTp8wZ3fqFDDMZBbd8KBF5fcBrN5igOIzN5_" alt="Image result for ‫تصاویر هنری زیبا‬‎">&nbsp;</div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7xK_a1nb5znTU4LIiOgqIeG3Fx9co3nptkmNdz5JzteiCmXUL" alt="Image result for ‫تصاویر هنری زیبا‬‎">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-02-02T13:33:13+01:00 nemooneschool.mihanblog.com آرش جلیل طهماسبی دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/95 <div><br></div><div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><b>دههٔ فجر انقلاب اسلامی</b>&nbsp;به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C" title="سید روح‌الله خمینی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سید روح‌الله خمینی</a>&nbsp;بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایران</a>&nbsp;وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C" title="سلطنت پهلوی" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سلطنت پهلوی</a>&nbsp;در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="انقلاب اسلامی ایران" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انقلاب اسلامی ایران</a>&nbsp;به پیروزی رسید.</p><div><h2 style="font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="mw-headline" id=".DB.B1.DB.B2_.D8.A8.D9.87.D9.85.D9.86_.D8.B1.D9.88.D8.B2_.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.AF_.D8.B1.D9.88.D8.AD.E2.80.8C.D8.A7.D9.84.D9.84.D9.87_.D8.AE.D9.85.DB.8C.D9.86.DB.8C_.D8.A8.D9.87_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86">۱۲ بهمن روز ورود روح‌الله خمینی به ایران</span><span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(85, 85, 85);"></span></span></h2><div class="hatnote relarticle mainarticle" style="font-style: italic; padding-right: 1.6em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">نوشتار اصلی:&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="بازگشت سید روح‌الله خمینی به ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بازگشت سید روح‌الله خمینی به ایران</a></div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">در روز ۱۲ بهمن بزرگترین استقبال در تهران برگزار شد؛ بطوری که طول جمعیت استقبال کننده از خمینی به ۳۳ کیلومتر رسیده بود. در ساعت ۹:۲۷ دقیقه بامداد روز دوازدهم بهمن هواپیمای حامل خمینی در میان تدابیر شدید امنیتی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" title="فرودگاه مهرآباد" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فرودگاه مهرآباد</a>&nbsp;برزمین نشست. او پس از ورود به فرودگاه و ایراد سخنرانی طبق برنامه‌ای که از قبل تنظیم شده بود عازم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7" title="قبرستان بهشت زهرا" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قبرستان بهشت زهرا</a>&nbsp;شد و در میان استقبال گسترده مردم تهران در ساعت یک بعد از ظهر وارد قطعه ۱۷ که مدفن شهدای انقلاب بود شد و سخنرانی خود را ایراد نمود.<sup id="cite_ref-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1#cite_note-1" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); white-space: nowrap; background: none;">[۱]</a></sup></p><h2 style="font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="mw-headline" id=".D8.B1.D9.88.DB.8C.D8.AF.D8.A7.D8.AF.D9.87.D8.A7.DB.8C_.DB.B1.DB.B3_.D8.A8.D9.87.D9.85.D9.86">رویدادهای ۱۳ بهمن</span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">خمینی در جمع روحانیون سخرانی کرد. او در بخشی از این سخنرانی گفت: رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بود... هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">همچنین&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="رادیو مسکو (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">رادیو مسکو</a>&nbsp;گزارش کرد که دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا علیه مداخله آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران، در برابر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF" title="کاخ سفید" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کاخ سفید</a>&nbsp;تظاهرات کردند.</p><h2 style="font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="mw-headline" id=".D8.B1.D9.88.DB.8C.D8.AF.D8.A7.D8.AF.D9.87.D8.A7.DB.8C_.DB.B1.DB.B4_.D8.A8.D9.87.D9.85.D9.86">رویدادهای ۱۴ بهمن</span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">ساعت ۹ بامداد روز شنبه ۱۴ بهمن در محل مدرسه شماره ۲ علوی یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور قریب به ۳۰۰ خبرنگار ایرانی و خارجی برگزار شد که در آن ابتدا خلاصه‌ای از نظریات خمینی خوانده شد؛ سپس سوالات خبرنگاران آغاز گردید که خلاصه‌ای از پاسخ خمینی به این شرح بود:</p><blockquote class="templatequote" style="margin-top: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">کاری نکنند که مردم را به جهاد دعوت کنم، اگر موقع جهاد شد می‌توانیم اسلحه تهیه کنیم. دولت را بزودی معرفی خواهیم کرد. اعضای شورای انقلاب تعیین شده‌اند. از ارتش می‌خواهم هر چه زودتر به ما متصل شود. ارتشیان فرزندان ما هستند، ما به آنها محبت داریم باید به دامان ملت بیایند. قانون اساسی که تدوین شده به آراء عمومی گذاشته می‌شود تمام اتباع خارجی بطور آزاد در ایران زندگی خواهند کرد.<sup id="cite_ref-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1#cite_note-2" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); white-space: nowrap; background: none;">[۲]</a></sup></p></blockquote><h2 style="font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; line-height: 1.3; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="mw-headline" id=".D9.88.D9.82.D8.A7.DB.8C.D8.B9_.DB.B1.DB.B5_.D8.A8.D9.87.D9.85.D9.86">وقایع ۱۵ بهمن</span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۱- خمینی طی یک سخنرانی جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فرا خواندند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۲-&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" title="وزرای خارجه آمریکا" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">وزرای خارجه آمریکا</a>&nbsp;و انگلیس طی دیدار&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%A6%D9%86" title="دیوید اوئن" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">دیوید اوئن</a>&nbsp;از ژاپن، در مورد اوضاع ایران به گفتگو نشستند. بغداد نیز با اعزام هیأتی به عربستان، به بررسی اوضاع ایران و منطقه پرداخت.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۳- ژنرال هایزر، فرستاده ویژه آمریکا به ایران، با اتمام مأموریت حساس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ایرانی، عازم آمریکا شد. سخنگوی وزرات خارجه آمریکا گفت: هایزر سعی کرد تا نظامیان ایران از بختیار حمایت کنند. وی به این علت ایران را ترک کرد که اقامت وی به احساسات ضد آمریکایی در ایران دامن می‌زد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۴- همافران&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="نیروی هوایی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیروی هوایی</a>&nbsp;در بهبهان به عنوان طرفداری از خمینی، دست به راهپیمایی زدند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۵- سیدمحمدباقر صدر با ارسال نامه‌ای از عراق برای خمینی، از اعتراضات ایران حمایت کرد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۶- به مناسبت ورود خمینی به ایران، از سوی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C" title="مرعشی نجفی" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مرعشی نجفی</a>&nbsp;تلگرافی برای او ارسال شد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">تذکر: برژنف از سیزدهم تا هفدهم ژانویه ۱۹۷۹، مطابق با بیست و سوم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87" title="دی ماه" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">دی ماه</a>&nbsp;۱۳۵۷، در بلغارستان بسر می‌برده‌است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۷-&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3)" title="جواد شهرستانی (مهندس)" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جواد شهرستانی</a>، شهردار تهران در حضور خمینی استعفا کرد. خمینی سپس وی را مجدداً به عنوان شهردار منصوب کرد. جواد شهرستانی از سوی دولت بختیار ممنوع‌الخروج شد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;">۸- گروهی از نمایندگان مستعفی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7" title="مجلس شورا" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مجلس شورا</a>&nbsp;با خمینی دیدار کردند.</p></div></div> text/html 2016-02-02T13:00:13+01:00 nemooneschool.mihanblog.com آرش جلیل طهماسبی زنگ انقلاب http://nemooneschool.mihanblog.com/post/90 زنگ انقلاب!زنگ انقلاب!زنگ انقلاب!<div><br></div><div>روز دوشنبه94/11/12 زنگ انقلاب در مدرسه بر گزار شد.</div><div><br></div><div>مراسم های مختلفی در این برنامه اجرا شد.&nbsp;</div><div><br></div><div>که بترتیب برنامه ها عبارتند از:</div><div><br></div><div>1- سخنرانی مدیر ومعاونان</div><div><br></div><div>2-خواندن سرود توسط گروه سرود</div><div><br></div><div>3-پخش اهنگ {خمینی ای امام}</div><div><br></div><div>4-پخش شیرینی</div><div><br></div><div>5-تشویق بچه ها و صلوات&nbsp;</div><div><br></div><div>6- ادامه کلاس ها</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: left;">باتشکر!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div> text/html 2016-02-02T12:47:13+01:00 nemooneschool.mihanblog.com آرش جلیل طهماسبی ثبت نام گروه سرود http://nemooneschool.mihanblog.com/post/89 روز سه شنبه مورخه 94/11/13 انتخابی گروه سرود مدرسه توسط معاون پرورشی ساعت 15:30 &nbsp;شروع شد.<div>برای اطلاعت بیشتر &nbsp;به دفتر پرورشی مدرسه مرا جعه کنید.</div><div>شعر های منتخب بصورت زیر است:</div><div><br></div><div>محلی:<font color="#ff0000">ای وطن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font color="#330033">فارسی:</font><font color="#ff0000">&nbsp;تربیت</font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#330033">باتشکر!!!!!!!!!!!!!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div> text/html 2016-02-02T12:04:43+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی برنامه های دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/88 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8236537734/images.jpg" alt=""><br><div align="right"><p>برنامه های اجرا شده در دهه فجر در دبیرستان نمونه شهدای هسته ای لردگان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴به شرح زیر می باشد.</p><p>۱- آذین بندی مدرسه و کلاس ها</p> <p>۲- نواختن زنگ انقلاب در روز ۱۲ بهمن</p> <p>۳- برگزاری مراسم ویژه در روز ۱۲ بهمن</p> <p>۴-نمایشگاه عکس و پوستر انقلاب</p> <p>۵- احتزاز پرچم جمهوری اسلامی و خواندن سرود در هر روز در مراسم آغازین</p> <p>۶-رادیو صبحگاه</p> <p>۷- نمایش فیلم و کلیپ در کلاس ها</p> <p>۸- تهیه ویژه نامه دهه فجر</p> <p>۹- پخش سرودهای انقلابی در زنگ های تفریح</p> <p>۱۰-جشن های کلاسی</p> <p>۱۱- اجرای نقاشی همگانی</p> <p>۱۲- صبحگاه مشترک با دبیرستان های شاهد و توحید</p> <p>۱۳- برگزاری مسابقات فرهنگی هنری</p> <p>الف ) مسابقه خوشنویسی</p> <p>ب) مسابقه مشاعره</p> <p>ج) مسابقه کتبی در مورد دهه فجر</p> <p>۱۴ - برگزاری مسابقات ورزشی</p> <p>الف) طناب کشی</p> <p>ب) دارت</p> <p>ج) دو میدانی</p> <p>۱۵- برگزاری مسابقه (pes)فوتبال رایانه ای در مدرسه&nbsp;</p> <p>۱۶- برگزاری محفل انس با قرآن کریم</p> <p>۱۷-برگزاری مراسم جشن ویژه دهه فجر</p> <p>۱۸ - شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن</p></div></div> text/html 2016-02-02T12:02:22+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی تزیین مدرسه به مناسبت دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/87 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8236534934/FAJR_003.gif" alt="" height="302" width="404"><br>با کمک دانش آموزان مدرسه مان را تزیین کردیم تا ما هم در جشن تولد سی و هفت سالگی انقلاب سهمی داشته باشیم.<br></div> text/html 2016-02-02T11:36:16+01:00 nemooneschool.mihanblog.com آرش جلیل طهماسبی قهرمانی تیم مدرسه http://nemooneschool.mihanblog.com/post/86 قهرمانی تیم مدرسه درمسابقات بین مدارس لردگان.<div><br></div><div>درفینال این مسابقات مقابل تیم های &nbsp;شهرک ونمونه که باعث پیروزی7-4تیم نمونه شد.</div><div><br></div><div>این واقعه فرخنده بر تمام دانش اموزان ودستاندرکاران مدرسه مبارک باد</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8237195926/v_001.gif" alt="" height="302" width="404"><br>&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp;</div> text/html 2016-01-27T16:23:54+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی دهه فجر http://nemooneschool.mihanblog.com/post/85 <div align="center"><img alt="http://www.iranskating.ir/fa/images/stories/1asz.jpg" src="http://www.iranskating.ir/fa/images/stories/1asz.jpg" height="226" width="528"><br></div><br><div align="center">برخیز که فجر انقلاب است امروز<br></div><div align="center"> بیگانه صفت، خانه خراب است امروز<br></div><div align="center"> هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد<br></div><div align="center"> از لطف خدا نقش بر آب است امروز<br></div><div align="center"><br></div><!-- Start Cod Music Samentheme.ir ---><center><script language="javascript" src="http://webtools.samentheme.ir/st/music/p.php?type=1&amp;s=200=&amp;files=http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/11/268283_853.mp3&amp;start=1&amp;replay=1&amp;vol=100"></script><div style="display:none"></div></center><!-- End Cod Music Samentheme.ir ---> text/html 2016-01-26T12:57:23+01:00 nemooneschool.mihanblog.com آرش جلیل طهماسبی مسابقات قران وعترت http://nemooneschool.mihanblog.com/post/84 <font size="3">مسابقات اموزشگاهی قران در مدرسه باحضور موفق دانش اموزان برگزارشد.</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برگزیدگان پایه ی هفتم عبارتند از:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تفسیر: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#ff0000">حسن بویری<br><br></font></span></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">احکام: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#ff0000"> حسین قوامخو</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اذان: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#ff0000">&nbsp;امیررضا محمودی</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">صحیفه سجادیه: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#ff0000">&nbsp; علی محمد حسنی</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قراءت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#ff0000">سعید موسوی</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">انشاء نماز: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#ff0000">ارش جلیل طهماسبی</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نهج البلاغه: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#ff0000"> &nbsp; مهدی طهماسبی {کرفی}</font></font></div> text/html 2016-01-26T10:32:28+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی برگزاری دومین مرحله آزمون پیشرفت http://nemooneschool.mihanblog.com/post/83 <p align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8235305684/AZMON_00.gif" alt="" height="313" width="417"></p> <p>دوشنبه ۵ بهمن دومین مرحله آزمون پیشرفت در دبیرستان نمونه شهدای هسته ای لردگان برگزار گردید این آزمون فقط برای مدارس خاص(نمونه و هیئت امنایی و مدارس شاهد) بوده است .</p> text/html 2016-01-26T10:31:12+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی جلسه شورای دانش آموزی http://nemooneschool.mihanblog.com/post/82 <p align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8235302942/SHORA_0.gif" alt="" height="248" width="338"></p> روز شنبه سوم بهمن چهارمین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان نمونه شهدای هسته ای با موضوع دهه فجر و با حضور تعدادی از دانش آموزان در دفتر معاونت پرورشی برگزار گردید text/html 2016-01-20T15:12:25+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی برگزاری مسابقات قرآن وعترت(صحیفه ی سجادیه) http://nemooneschool.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8234358918/ghoran_007.gif" alt="" height="291" width="387"><br><br><div align="center"><p>مسابقه صحیفه ی سجادیه در نماز خانه آموزشگاه نمونه شهدای هسته ای برگزار گردید.</p><p><a href="http://s6.picofile.com/d/67231b27-4b4e-43e6-a63e-9b0988a39cc3/7.pdf" target="" title="">دانلود سوالات کلاس هفتم&nbsp;</a></p> <p><a href="http://s7.picofile.com/d/e0172d1c-66f3-4248-b715-12076a4b4860/8.pdf" target="" title="">دانلود سوالات کلاس هشتم</a></p> <p><a href="http://s7.picofile.com/d/1c594bd8-4420-4cac-bc09-17813e86a181/9_docx.pdf" target="" title="">دانلود سوالات کلاس نهم</a></p></div></div> text/html 2016-01-20T15:10:57+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی جلسه انجمن اولیاء و مربیان http://nemooneschool.mihanblog.com/post/80 <p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8234357268/anjoman_002.gif" alt=""></p><p align="center">جلسه انجمن اولیاء و مربیان روز چهار شنبه مورخه ۳۰ دیماه در دفتر آموزشگاه برگزار گردید.</p> text/html 2016-01-20T11:35:57+01:00 nemooneschool.mihanblog.com محمد مهدی فتاحی مسابقات فوتبال 2015 pes http://nemooneschool.mihanblog.com/post/79 <div align="right"><div align="center">مسابقات فوتبال 2015 pes (نقل و انتقادات زمستانی)صعود به سوپر لیگ استانی درتابستان<br><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s1.img7.ir/J0BrV.jpg" src="http://s1.img7.ir/J0BrV.jpg" height="383" width="331"><br></div><div align="right">برای ثبت نام می توانید به نمایندگان مورد نظر(سروش اردشیری،نوید سعیدی،سروش بابا احمدی،حسن کریمی)مراجعه کنید 1500برای هر نفر<br>با نظارت مستقیم داوران و با دسته game pad صورت می گیرد.بازی های مساوی به وقت های اضافی و ضربات پنارتی می کشد و به برگزیده ها جایزه اهدا می شد<br></div></div></div> text/html 2016-01-19T13:55:09+01:00 nemooneschool.mihanblog.com نمونه شهدای هسته ای ولادت امام حسن عسکری http://nemooneschool.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><img alt="http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1394/10/29/313397_662.jpg" src="http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1394/10/29/313397_662.jpg"><p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">میلاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی، بر رهروان صدیقش مبارک باد!</font></p><br></div>